Dit is de privacy- en cookie verklaring van Meteo Tessenderlo. De verklaring heeft tot doel je te informeren hoe Meteo Tessenderlo omgaat met je gegevens die het via deze website verzamelt. Bij het verwerken van deze gegevens zullen de geldende privacywetgeving respecteren, zijnde de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Verzamelde persoonsgegevens

Meteo Tessenderlo verzamelt voor haar eigen werking geen persoonsgegevens. De website heeft een louter informatief karakter. Indien er in contacten met Meteo Tessenderlo persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zullen deze verwerkt worden in overeenkomst met de regels voorzien in §1.

Beveiliging

Bij gegevensoverdracht (bvb contactformulier) gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid om gegevens versleuteld te versturen. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van jouw browser.

Bewaartermijn en inzage

Meteo Tessenderlo bewaart je eventuele persoonsgegevens niet langer dan louter noodzakelijk. Na deze termijn worden deze gegevens automatisch vernietigd of geanonimiseerd indien noodzakelijk voor archieffuncties. Je hebt het recht om inzage in de gegevens die Meteo Tessenderlo van u heeft. Een verzoek hiertoe zal uiterlijk binnen een termijn van 4 weken na de aanvraag worden beantwoordt. Vervolgens kan je verzoeken om deze gegevens dan wel te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen (indien verwijdering omwille van archiveringsvereisten niet kan, zullen de gegevens automatisch geanonimiseerd worden).

Cookies

Meteo Tessenderlo maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Bij het bezoeken van de website krijgt u een cookie pop-up waarin u kan aangeven of u de desbetreffende cookies wenst in dan wel uit te schakelen.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. Het is Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.